Polityka prywatności

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu.

Administratorem danych jest EKSOI sp.z.o.o. z siedzibą ul. Przyrodnicza 14a

Bartąg, 10-687 OLSZTYN

NIP: 7393904304 miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Przyrodnicza 14a

Bartąg, 10-687 OLSZTYN zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, . W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@eksoi.pl Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z serwisu.

Cele i podstawy przetwarzania RODO

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) – (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); g. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.
 • Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od EKSOI sp.z.o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. EKSOI sp.z.o.o. dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, EKSOI p.z.o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych
  • sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a EKSOI sp.z.o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, EKSOI sp.z.o.o. wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez EKSOI sp.z.o.o.
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, a na EKSOI sp.z.o.o. ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez EKSOI sp.z.o.o. przez czas niezbędny do realizacji zamówień, przy czym nie dłużej niż 24 miesiące od wejścia do strony. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może trwać do momentu:

 1. wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych;
 2. przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe? Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać obsługę zamówienia dokonanego za pośrednictwem strony www.eksoi.pl i innych narzędzi firmy.